Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Київської ОДА
Відділ освіти Білоцерківської РДА

Білоцерківський районний будинок дитячої та юнацької творчості

     Реалізація дослідно-пошукової роботи у будинку творчості почалась із розробки моделі „Юний науковець”.

     Учень-дослідник виявляє схильність до постійних творчих пошуків; здатність до творчої ак­тивності в будь-який час дня — на заняттях, удома; ви­являє прагнення досягти творчих результатів у наукових досліджен­нях; працелюбність, любов до творчої праці, глибокий інтерес до пізнання, до відкриття нового; прагнення постановки творчих цілей, складання проектів у ви­значеній галузі науки; постійну спрямованість на працю, на досяг­нення нових творчих результатів у науці, на любов до істини. Йому треба навчитися узагальнювати факти, формулювати нові понят­тя, встановлювати закономірності в ході вивчення, дослідження пев­ної проблеми або питання (метод індукції), знати тонкощі нових наукових і технічних фактів, за­кономірностей. Вміти відчува­ти невідповідності, суперечності у картині навколишнього світу, розходження між установлени­ми теоретичними положеннями та новими фактами. Здійснювати творчий аналіз, тобто виділяти іс­тотні, надзвичайні, нестандартні елементи в предметі, що вивча­ється, або питання у досліджува­ній проблемі. Творчо синтезувати, тобто складати оригінальні струк­тури, плани з безліччю елементів, застосовуючи цілеспрямоване їх комбінування.

      Юний науковець схильний до легкого генерування ідеї, швид­кого та оперативного мислення, формулювання думок у словес­ному коді. Треба вміти довести істинність своєї точки зору. До­сліднику властиві легкість асоціювання понять, оригінальність асо­ціацій, здатність до встановлення логічних зв'язків між поняттями: інтелектуальна ініціатива, смі­ливість у висуванні нових, ори­гінальних ідей, нестандартність мислення, поєднання кмітливості, гнучкості інтелекту, легкості гене­рування ідеї та здатності до відда­леного асоціювання. Для дослід­ника важливо мати творчу уяву, фантазію, вигадку, просторову уяву, здатність мислити, виража­ти ідеї та інші результати вивчен­ня, дослідження закономірностей у вигляді математичних формул, графіків, схем тощо.

     Бажано передбачати позитив­ні і негативні наслідки здійснення своїх наукових ідей, вдосконалю­вати певний задум і допрацьову­вати його до рівня досконалості. Мати вольове прагнення заверши­ти розпочате, жагу дістати задо­волення від ефективного втілення задуму, ідеї, проекту.

       Риси характеру особистості науково-дослідницького про­філю

 • допитливість;
 • цілеспрямованість;
 • наполегливість, упертість, безмежне терпіння під час обмір­ковування будь-яких питань;
 • відданість меті;
 • ініціативність;
 • оригінальність, уникнення шаблонів;
 • спритність,  винахідли­вість;
 • відвертість,   невимуше­ність, внутрішня свобода;
 • сміливість розуму і духу, го­товність до ризику;
 • терпимість до неясності, двозначності, невизначеності;
 • вимогливість    прагнення   не задовольнятися  приблизними
 • відомостями, а уточнювати, до­биратися до суті, враховувати думку фахівців;
 • критичність розуму;
 • дисциплінованість, організо­ваність розуму.

      Вміти вести пошуки, здо­бувати нову наукову інформа­цію в умовах усного спілкування з людьми, які творчо мислять; ро­зуміти нові нестандартні думки, ідеї, висунуті співрозмовником. Закріплювати навички виступу з науковими повідомленнями, доповідями, лекціями; вміння ко­ректно ставитися до співрозмов­ника в умовах усного спілкуван­ня, діалогу.

       Сприймати, передавати та обговорювати ідеї під час твор­чого спілкування в колективі, при­ймати творчі рішення спільно з ін­шими членами колективу. Не до­пускати не толерантного ставлен­ня до думки колективу, до погля­дів інших людей.

       Об'єктивно, всебічно сприй­мати особистість іншої люди­ни — без недооцінки або перео­цінки якостей.

       Правильно розуміти іншу людину, з'ясовувати причини його поведінки, входити в становище. Вміти впливати на співрозмовни­ка, переконувати його у правиль­ності своїх позицій.

       Дослідник повинен уміти швид­ко знаходити рішення, у творчих пошуках набувати нових знань, розширювати свій світогляд; до­сліджувати, вивчати якусь про­блему або питання для того, щоб здобувати нові знання, відкрити нові закономірності; розробляти стратегію розумової діяльності. Для дослідника важливо також за­кріплювати навички експеримен­тування, формувати глибокі й систематичні знання у визначе­ній галузі науки під час вивчення та вирішення властивих їй про­блем та завдань. Вміти об'єктивно оцінювати себе, власні сили, мож­ливості і на цій основі досягати ефективних результатів у навчан­ні та праці. Уникати самовпевне­ності або надмірної невпевненості. Вміти вести самоспостереження, самопізнання, аналізувати власні вчинки, дії та можливі труднощі на шляху до їх здійснення.