Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Київської ОДА
Відділ освіти Білоцерківської РДА

Білоцерківський районний будинок дитячої та юнацької творчості

Програма «Обдарована дитина»

«ОБДАРОВАНА ДИТИНА» 

ПРОГРАМА 

 роботи Білоцерківського районного будинку дитячої та юнацької творчості зі здібними та обдарованими дітьми в 2014-2019 р.р. 

Загальні положення   

Робота з обдарованими дітьми передбачає розвиток обдарованості, її самовизначення, соціальної адаптації та культурного становлення і є одним із пріоритетних завдань на етапі розбудови сучасної освітньої системи. Ще один із перших філософів в історії людства Конфуцій пропонував відбирати й інтенсивно розвивати обдарованих дітей. 

Оскільки талановиті й обдаровані люди завжди впливали й впливають на розвиток та характер суспільства, то талант і обдарованість можна вважати суттєвим багатством кожної держави. Зважаючи на це, зрозуміло, чому саме проблема дитячої обдарованості вже давно стала предметом великої уваги передових країн світу. 

Все це зумовлює необхідність відповідних змін у діяльності БР БДЮТ, вимагає перегляду підходів до визначення мети і завдань позашкільної освіти, формування її змісту, організації навчально-виховного процесу. 

Вектор позашкільної освіти, спрямовуючись у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності, також зумовлює необхідність переосмислення усіх факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, управління закладом. 

Одним із виявів трансформування позашкільного навчального закладу є педагогічні інновації, що передбачають якісно нові зміни як цілісного педагогічного процесу, так і його складових, що приведе до істотного підвищення результативності діяльності закладу. 

Місія БДЮТ спрямовується на утвердження особистісно зорієнтованого навчання і виховання. Вона передбачає розвиток особистості дитини як суб’єкта пізнання, творчої діяльності, суб’єкта життєтворчості. Освітній процес особистісно зорієнтованого навчання і виховання, спираючись на здібності, інтереси, ціннісні орієнтації і життєвий досвід дитини, надає їй можливість реалізувати себе в різних сферах творчої діяльності. При цьому забезпечується пріоритетність самобутності дитини як активного носія життєвого і соціального досвіду.

Головною метою БДЮТ стає створення сприятливих умов для повноцінного морального, психологічного, духовного, фізичного розвитку обдарованих дітей, становлення творчої особистості, здатної до продуктивної праці у динамічному світі.

 

Основними завданнями БДЮТ є:

- різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;

- збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців;

- виховання дитини як громадянина країни, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

- пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих вихованців;

- формування здорового способу життя вихованців;

- організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм;

- розвиток дитячого самоврядування як активної форми громадянського виховання, державно-громадського управління закладом.

Зміст діяльності БДЮТ має спрямовуватися на створення простору життя дитини, в якому вона не готується до життя, а повноцінно живе. Тому вся діяльність закладу вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя; гармонізації і гуманізації відносин між дітьми і педагогами, родиною, грунтуючись на ідеї самоцінності дитинства.

Програма розвитку БДЮТ є результатом науково-педагогічного пошуку організаційних, психолого-педагогічних, управлінсько-ресурсних принципів і засобів розвитку закладу.

Ключовими засадами Програми є ідеї педагогіки життєтворчості особистості.

Реалізація Програми буде здійснювати через поступове трансформування діяльності БДЮТ в усіх його ланках, а саме:

- створення інноваційного творчого середовища для педагогів, працюючих з обдарованими дітьми, вироблення в них професійно мотивованих підходів до своєї діяльності;

- модернізація змісту і структури навчально-виховного процесу;

- посилення практичної і творчої діяльності у змісті всіх творчих об’єднань;

- розробка авторських програм, навчальних планів;

- широке використання дослідницьких методів, технологій і проектів;

- освоєння нових соціальних технологій ефективного партнерства.

 

 Мета і основні завдання Програми 

Мета Програми -  всебічне сприяння розвитку обдарованої дитини, формування творчої особистості, створення оптимальних умов роботи із здібними та обдарованими вихованцями, надання методичної допомоги педагогічним працівникам.

Функціонування програми здійснюється через реалізацію таких завдань:

- створення системи цілеспрямованого виявлення інтелектуально й творчо обдарованих дітей на основі комплексної діагностики;

- розширення мережі творчих об’єднань за інтересами, груп профорієнтаційної підготовки, розширення роботи МАН, організація індивідуальної роботи;

- здійснення співробітництва у системі «обдарована дитина - творчий керівник, високодосвідчений фахівець» для забезпечення глибоких знань, умінь, навичок учнів з обраного виду діяльності;

- розвиток творчого потенціалу педагогічних кадрів БДЮТ, їх підготовка, перепідготовка та самоосвіта;

- розробка та апробація нових навчальних планів, програм, методичних рекомендацій для забезпечення ефективної роботи з даною категорією вихованців;

- впровадження нових освітніх технологій, психолого-педагогічних, медичних, фізіологічних рекомендацій з питань навчання, виховання, розвитку творчих здібностей дітей.

 

 Напрями реалізації програми 

Основними напрямками реалізації програми роботи з обдарованими дітьми є виявлення, диференціація та залучення обдарованих дітей до системної творчої діяльності в гуртках, студіях, творчих об’єднаннях науково-технічного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, художньо-естетичного, гуманітарного напрямів та до науково-дослідницької, пошукової діяльності в МАН.

Розширення пізнавальних інтересів, вмінь, навичок шляхом залучення до навчання в групах початкового, основного та вищих рівнів; залучення обдарованих учнів до масових заходів районного, обласного та Всеукраїнського рівнів.

Надання інформаційно-методичної допомоги педагогічним працівникам позашкільного закладу у роботі з обдарованими дітьми.

 

 Форми і методи роботи 

 Методи роботи з обдарованими дітьми підбираються керівниками диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей учнів, з урахуванням віку та психофізичних особливостей.

Форми роботи можуть бути різними: заняття в групі, заняття індивідуально, робота в парах, два-чотири-всі разом, практичні роботи в творчих лабораторіях, майстернях, тренування, репетиції, ділові та рольові ігри, творчі вечори, бізнес-шоу, здійснення творчих проектів тощо.

Форми та методи роботи з творчо обдарованими дітьми корегуються, змінюються у залежності від побажань вихованців, умов роботи закладу, потреб суспільства. 

 

Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми

Реалізація Програми передбачає здійснення наступних заходів.

Організація науково-методичного та кадрового забезпечення.

1.  Проаналізувати наслідки роботи зі здібними та обдарованими дітьми за минулий рік і врахувати їх при плануванні роботи на 2019-2020 н.р.

Серпень, директор.

2. Розробити методичні рекомендації, програми для виявлення, розвитку і підтримки обдарованих дітей та здібної учнівської молоді.

До 1 вересня, методист БР БДЮТ.

3. Узгодити план роботи БР БДЮТ з планом роботи відділу освіти Білоцерківської райдержадміністрації та КЗ КОР «ЦТДЮК»

Серпень, методист

4. Підготувати науково-методичні рекомендації щодо формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних та інших перевантажень обдарованих дітей та молоді.

До 1.10, методист

5. Розробити індивідуальні програми розвитку обдарованих дітей.

До 1.10, методист, керівники гуртків.


6. Розробити систему роботи з батьками обдарованих дітей з метою забезпечення сумісних зусиль для підтримки обдарованості, забезпечення повної самореалізації дитини та для психолого-педагогічної освіти батьків.

Жовтень, методист 

7. Проводити науково-практичні конференції, семінари, присвячені проблемам розвитку творчого потенціалу педагогів та учнів району, впровадження нових освітніх технологій.

Протягом року, методист.

 

Система пошуку обдарованих дітей

1. Переглянути наявний список обдарованих дітей закладу та уточнити і оновити банк даних «Обдаровані діти закладу».

методист, керівники гуртків

2. Здійснювати визначення рівня обдарованості й інтелекту дітей за комплексною системою-методикою багатомірної оцінки.

 протягом року, методист, керівники гуртків

3. Забезпечити проведення районних конкурсів, турнірів, фестивалів, конкурсів-оглядів творчих колективів, учнівських конференцій, виставок творчих робіт, здійснення інших заходів, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованих дітей та молоді.

протягом року, директор БДЮТ,  методист, культорганізатор

4. Забезпечити участь кращих гуртківців у обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах.

протягом року, заступник директора БДЮТ,  методист, культорганізатор

5Налагодити зв’язки з організаціями та установами, провідними науковцями, робота яких спрямована на пошук, навчання і розвиток обдарованих дітей і молоді, та обмін досвідом роботи з даної проблеми.

протягом року, директор, методист, культорганізатор

 

Навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей

1. Вжити заходів щодо розширення мережі гуртків з поглибленим та профільним навчанням з метою організації та проведення роботи з обдарованою молоддю.

Директор БДЮТ

2. Провести вивчення інтересів та запитів школярів шляхом анкетування, опитування, тестів.

Вересень,  методист, керівники гуртків.

3. Висвітлювати та популяризувати в засобах масової інформації участь школярів у конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, турнірах, інших творчих конкурсах, активно пропагувати педагогічний досвід їх наставників.

 протягом року, заступник директора БДЮТ.

4. Організувати роботу літньої школи лідерів Біорцерківщини на базі КЗ КОР "Київський обласний центр олімпійської підготовки", смт. Терезине.

директор  БДЮТ

5. Організувати цілеспрямовану роботу з підготовки учасників обласних та Всеукраїнських змагань, конкурсів, виставок.

Протягом року, методист, керівники гуртків.

 

Забезпечення соціально-правових гарантій

1. Удосконалити систему матеріального заохочення педагогічних працівників, які навчають обдарованих учнів та здобувають перемоги в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах шляхом підвищення місячного окладу на 10%.

Директор БДЮТ

2. Передбачити витрати на підтримку обдарованих дітей та на стимулювання творчої праці й новаторство педагогічних працівників.

Директор БР БДЮТ

3. Налагодити зв’язки з відповідними професійними закладами освіти різних рівнів акредитації для забезпечення безперервної освіти обдарованої дитини та набуття нею професійної освіти в напрямку обдарованості.

Протягом року, заступник директора БДЮТ.

  

Алгоритм розробки програми розвитку

 1. Науково обґрунтована критична оцінка сьогоднішнього стану діяльності закладу з обдарованими дітьми:

Аналіз концепції закладу;

Аналіз організаційної структури закладу;

Аналіз кадрового забезпечення закладу відповідно до заявленого статуту;

Експертна оцінка відповідності сучасним вимогам програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

Аналіз організації навчально-виховного процесу в закладі;

Ревізія та аналіз сучасної мережі творчих об’єднань, упорядкування їх номенклатури відповідно до вивчення потреб, інтересів, запитів дітей, батьків, педагогів;

Аналіз стану матеріально-технічної бази та умов роботи творчих обєднань за інтересами;

Аналіз роботи закладу щодо організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді;

Проведення інформаційно-довідкової роботи, створення банку педагогічної інформації з питань творчої обдарованості.

2. Порівняльне зіставлення педагогічної практики з інноваційною діяльністю позашкільних навчальних закладів області з метою стимулювання власних педагогічних ініціатив, виявлення потреби в реформуванні та оновленні змісту, форм та методів позашкільної освіти.

3. Пошук та оцінка ідей, реалізація яких дозволить вирішити виявлені при аналізі проблеми.

4. Вибір ідей закладу на основі врахування рівня їх технологічної розробки, можливостей, регіональних умов та інших факторів, які забезпечать реалізацію місії закладу.

5. Чітке обґрунтування розвитку закладу з визначенням перспектив оновлення, вдосконалення його діяльності відповідно до сучасних вимог «Яким бути БДЮТ завтра?».

3ясувати такі питання:

~ Які педагогічні ідеї, принципи покласти в основу роботи з обдарованими дітьми?

~ Які пріоритети завдання навчання і виховання обдарованих дітей має визначити Програма розвитку закладу?

~ Впровадження яких досягнень освіти, науки та педагогічних технологій передбачити при роботі з обдарованими дітьми?

Чітке визначення суті соціально-педагогічних проблем, що вирішуватиме педагогічний колектив закладу при роботі з обдарованими дітьми.

Розробка організаційної структури, яка сприятиме успішній роботі з обдарованими дітьми, здійсненню мети та завдань позашкільної освіти відповідно до реґіональних умов.

Розробка системи заходів з пошуку, розвитку, підтримки юних талантів і обдарувань.

Розробка системи діяльності закладу і стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді.

Розробка системи стимулювання професійного росту педагогічних кадрів та їх педагогічної творчості.

Розробка ефективної системи науково-методичної роботи, спрямованої на розвиток творчої індивідуальності педагогічних працівників.

Експертна оцінка Програми розвитку закладу і прийняття рішення про її запуск.

 

Очікувані результати

 Ефективність розвитку БДЮТ залежатиме від повноти реалізації всіх складових Програми. Виконання Програми дасть можливість:

перетворити нині існуючий педагогічний процес на інноваційний, що базується на гнучких модулях навчання, виховання та розвитку особистості;

підвищити професійну компетентність педагогів;

розробити й запровадити нові програми роботи з обдарованими дітьми, проекти, методики навчання та виховання;

розробити нові моделі роботи із сім’єю, які базуються на засадах соціального партнерства і збереження принципу рівноправності всіх учасників навчально-виховного процесу;

забезпечити належний доступ педагогів і вихованців закладу до глобальної мережі Інтернет, що надасть можливість використовувати в навчальному процесі вітчизняні та зарубіжні інформаційні технології.